Natisni
Kategorija: Pravilniki zveze
Ogledov: 178

Na podlagi 24. člena Statuta Zveze športnih organizacij Grosuplje je Predsedstvo Zveze športnih organizacij Grosuplje na svoji 5. seji, 20. 12. 2017, sprejelo

PRAVILNIK

O PRIZNANJIH in NAGRADAH ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj in nagrad Zveze športnih organizacij Grosuplje (v nadaljevanju: zveza), njihova oblika, pogoji in postopek njihovega podeljevanja.

 1. člen

(dobitniki priznanj)

Zveza podeljuje priznanja posameznikom, ekipam in društvom za dosežene športne uspehe, dolgoletno delo na področju športa in izredne prispevke k razvoju in popularizaciji športa v Občini Grosuplje (v nadaljevanju: Občina).

 1. člen

(upravičenci do priznanj)

Za priznanja lahko kandidirajo:

II.        PRIZNANJA

 1. člen

(vrsta priznanj)

Zveza podeljuje naslednje vrste priznanj:

 1. jubilejna priznanja:
  • zlati znak zveze,
  • srebrni znak zveze,
  • bronasti znak zveze.
 2. priznanja za športne dosežke:
  1. v članski in mladinski kategoriji
 1. v kategoriji kadetov in kadetinj ter starejših dečkov in starejših deklic
 1. ostalo
 1. priznanja za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini:
  • zlata plaketa zveze

Znak in obliko priznanj določi Predsedstvo zveze.

 1. člen

(jubilejna priznanja)

Jubilejna priznanja lahko prejmejo športne organizacije za dolgoletno delovanje in posamezniki, ki so s svojim delom ali športnimi dosežki prispevali k razvoju in promociji športa v Občini v daljšem časovnem obdobju.

Zlati znak zveze se podeljuje:

Srebrni znak zveze se podeljuje:

Bronasti znak zveze se podeljuje:

 1. člen

(priznanja za športne dosežke)

Priznanja za športne dosežke lahko prejmejo športniki in športnice ter športne ekipe, ki so v svojih športnih panogah dosegli odmevne rezultate. Priznanja lahko prejmejo tudi trenerji tekmovalcev in ekip, ki so dosegli te rezultate.

Posamezniki iz kolektivnih športov, lahko prejmejo priznanje, če so pomembno prispevali k uspehu svojih ekip. Večjo težo imajo uspehi v okviru reprezentančnih selekcij na uradnih mednarodnih tekmovanjih.

Tudi v primeru trenerjev imajo večjo težo dosežki v okviru reprezentančnih selekcij na uradnih mednarodnih tekmovanjih.

Dosežki, ki so pri posameznem priznanju navedeni kot kriteriji za podelitev priznanja, so samo zahtevan pogoj in ne pomenijo tudi avtomatične podelitve priznanja, saj se poleg samega dosežka upoštevajo tudi drugi kriteriji, med njimi:

Praviloma se priznanja za športne dosežke podeljujejo za uspehe v starostnih kategorijah od starejših dečkov in deklic do članov in članic ter le izjemoma za uspehe v kategoriji mlajših dečkov in deklic in v veteranskih kategorijah.

Zlata plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom za izjemne mednarodne športne dosežke (osvojitev medalje na olimpijskih igrah, paraolimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu ali evropskem prvenstvu) in ekipam za uvrstitev med pet najboljših ekip v evropskem klubskem tekmovanju. Praviloma se priznanje podeljuje za uspehe v članski konkurenci in le izjemoma za uspehe v mladinski konkurenci. Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Dobitniku zlate plakete se podeli tudi denarna nagrada v višini 1.000 evrov bruto.

Srebrna plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom, ki so osvojili naslov državnega prvaka ali dosegli vidnejše športne dosežke v mednarodnem merilu in ekipam v ekipnih športih za uvrstitev med tri najboljše ekipe v državnem prvenstvu. Priznanje se podeljuje za uspehe v članski in mladinski konkurenci. Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Bronasta plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom, ki so osvojili medaljo na državnem prvenstvu in ekipam v ekipnih športih za uvrstitev med šest najboljših ekip v državnem prvenstvu. Priznanje se podeljuje za uspehe v članski in mladinski konkurenci. Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Mala zlata plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom za izjemne mednarodne športne dosežke (osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu ali evropskem prvenstvu). Priznanje se podeljuje za uspehe v kadetski konkurenci. Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Mala srebrna plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom, ki so osvojili naslov državnega prvaka ali dosegli vidnejše športne dosežke v mednarodnem merilu in ekipam v ekipnih športih za uvrstitev med tri najboljše ekipe v državnem prvenstvu. Priznanje se podeljuje za uspehe v konkurenci kadetov (kadetinj) in starejših dečkov (deklic). Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Mala bronasta plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom, ki so osvojili medaljo na državnem prvenstvu in ekipam v ekipnih športih za uvrstitev med šest najboljših ekip v državnem prvenstvu. Praviloma se priznanje podeljuje za uspehe v konkurenci kadetov (kadetinj) in starejših dečkov (deklic) ter le izjemoma za uspehe v konkurenci mlajših dečkov (deklic). Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Priznanje zveze

Podeljuje se posameznikom in ekipam, ki sicer niso dosegli najvišjih uvrstitev ali pa te ne izpolnjujejo kriterijev za višja priznanja, se pa ocenjuje, da predstavlja njihov dosežek lep prispevek k uveljavitvi društva oziroma organizacije iz katere prihajajo ter grosupeljskega športa. Praviloma se podeljuje za uspehe v konkurencah od starejših dečkov (deklic) navzgor in le izjemoma za uspehe v konkurencah mlajših dečkov (deklic) in veteranov.

 1. člen

(priznanje za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini)

Zlata plaketa zveze

Podeljuje se posameznikom za izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini. Prejmejo ga lahko športniki in športni delavci, ki so skozi daljše časovno obdobje pomembno prispevali k razvoju, uveljavitvi in ugledu posamezne športne panoge v Občini ali športa nasploh.

Dobitniku zlate plakete se podeli tudi denarna nagrada v višini 1.000 evrov bruto.

III.       POSTOPKI

 1. člen

(predlagatelji priznanj)

Predloge za priznanja lahko vložijo športna društva, organi zveze, javni zavodi s področje vzgoje in izobraževanja, organi Občine Grosuplje ter druge organizacije in posamezniki.

 1. člen

(javni razpis)

Postopek izbire prejemnikov priznanj se izvede kot javni razpis.

 1. člen

(koraki v postopku izbire prejemnikov priznanj)

Posamezni koraki v postopku izbire prejemnikov priznanj so:

 1. člen

(priprava in objava javnega razpisa)

Sklep o objavi javnega razpisa sprejme Predsedstvo zveze.

Besedilo javnega razpisa pripravi strokovna služba zveze, ki pripravi tudi razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago od dneva objave javnega razpisa.

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Grosuplje in na njenem spletnem portalu, lahko pa se objavi tudi v drugih javnih medijih. Člane zveze se o javnem razpisu obvesti preko elektronske pošte.

 1. člen

(besedilo javnega razpisa)

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

 1. člen

(zbiranje predlogov za priznanja)

Predlogi za priznanja se zbirajo na sedežu zveze.

Predlog mora biti napisan na posebnem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane podatke. Zvezi mora biti dostavljen do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način njegove oddaje. Predlog, ki ni bil dostavljen pravočasno, se zavrne.

 1. člen

(vsebina predloga)

Predlog za priznanje mora vsebovati:

 1. člen

(izbira prejemnikov priznanj)

Dobitnike priznanj izbere Predsedstvo zveze na podlagi tega pravilnika, podatkov iz prispelih predlogov in podatkov, ki jih po potrebi pridobi iz drugih virov.

 1. člen

(obveščanje o izbiri priznanj)

Izbrane prejemnike priznanj o prejemu priznanja obvesti strokovna služba zveze. V obvestilu navede vrsto priznanja ter datum, kraj in način njegove podelitve.

O tem ali so bili njihovi predlogi sprejeti ali zavrnjeni se obvesti tudi vse predlagatelje priznanj.

 1. člen

(podeljevanje priznanj)

Priznanja se podeljujejo enkrat letno. Podelitev priznanj je javna. Sklep o datumu, kraju in načinu podelitve priznanj sprejme Predsedstvo zveze.

Podelitev priznanj pripravi strokovna služba zveze.

IV.       PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih in nagradah Zveze športnih organizacij Grosuplje, ki je bil sprejet na 3. seji Predsedstva Zveze športnih organizacij Grosuplje, 4. 12. 2006.

 1. člen

(evidenca podeljenih priznanj)

Evidenco podeljenih priznanj vodi strokovna služba zveze. Vsa priznanja, ki jih je do sedaj podelila zveza ostanejo v veljavi in se vključijo v seznam podeljenih priznanj.

 1. člen

(odvzem priznanja)

Prejemniku priznanja se priznanje odvzame, če se ugotovi, da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih podatkov in kandidat dejansko ni izpolnjeval pogojev za njegovo podelitev.

 1. člen

(pristojnost razlage)

Za razlago določil tega Pravilnika je pristojno Predsedstvo zveze.

 1. člen

(veljavnost pravilnika)

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Predsedstvo zveze.

 

Grosuplje, 20. 12. 2017                                                                           Zveza športnih organizacij Grosuplje

                                                                                                                predsednik: mag. Mitja Lončar