Sklicujem 7. sejo predsedstva Zveze športnih organizacij Grosuplje, ki bo v četrtek, 22. marca 2018 s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Športne dvorane Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40 a.

Predlog dnevnega reda:

  1. Sprejem zapisnika 6. seje predsedstva Zveze športnih organizacij Grosuplje.
  2. Poročilo o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2017.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležiš!

Predsednik: mag. Mitja Lončar